Επιθεώρηση χώρων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών αμιάντου


Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης αμιάντου απαιτεί μια εξειδικευμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των ύποπτων για αμίαντο υλικών που βρίσκονται σε μια εγκατάσταση (κτίρια, βιομηχανίες, πλοία, οικόπεδα). Αυτό συνήθως απαιτεί διεξοδική έρευνα στις εγκαταστάσεις ώστε να καθοριστεί η θέση, η κατάσταση, η επικινδυνότητα και το είδος όλων των υλικών που περιέχουν αμίαντο. Η ΠΛΙΝΙΟΣ μπορεί να σας συμβουλέψει για τον τύπο έρευνας που απαιτείται και να σας προτείνει μεθόδους και διαδικασίες ώστε η έρευνα να διεκπεραιωθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Υπάρχουν τριών ειδών επιθεωρήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με εξειδικευμένα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα:
Τύπου 1: Οπτική Επιθεώρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών που πιθανόν να περιέχουν αμίαντο.
Τύπου 2: Δειγματοληπτική Επιθεώρηση η οποία πραγματοποιείται με συνδυασμό οπτικής επιθεώρησης και δειγματοληψίας ευρείας κλίμακας όπου τα δείγματα αναλύονται εργαστηριακά.
Τύπου 3: Παρεισφρητική Επιθεώρηση η οποία περιλαμβάνει δειγματοληπτική επιθεώρηση με καταστροφικό έλεγχο, πριν από εργασίες κατεδάφισης ή ανακαίνισης.