Έλεγχος αέρα

Ο έλεγχος του αέρα ως προς την περιεκτικότητα του σε ίνες αμιάντου, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να απαιτηθεί για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού μιας πηγής ρύπανσης, της εκτίμησης της έκθεσης των εργαζομένων, του προσδιορισμού των επιπέδων υποβάθρου και τον έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας και των εργασιών διαχείρισης. Οι αποφάσεις για τον πιθανό κίνδυνο της έκθεσης, την συμμόρφωση με τα όρια ελέγχου την ισχύουσα νομοθεσία και τα επίπεδα καθαρότητας εξαρτώνται από τη δειγματοληψία και την ανάλυση αέρα.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο ότι αυτές οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται επαρκώς χρησιμοποιώντας τις καταλληλότερες διαδικασίες δειγματοληψίας – ανάλυσης και εξοπλισμό.
Η ΠΛΙΝΙΟΣ δεσμεύεται στην παροχή των πλέον αξιόπιστων δειγματοληψιών αέρα και αναλύσεων αιωρούμενων ινών αμιάντου, σύμφωνα με διεθνείς μεθόδους, για τις οποίες είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025:2005.
Οι επιθεωρητές της ΠΛΙΝΙΟΣ διεξάγουν δειγματοληψίες αέρα και αναλύσεις αιωρούμενων ινών αμιάντου ακολουθώντας τις παρακάτω εφαρμογές ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη και το είδος των εργασιών:
- Μετρήσεις υποβάθρου
- Έλεγχος τήρησης μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασιών αμιάντου
- Ατομικές μετρήσεις σε εργαζόμενους
- Έλεγχος καθαρότητας και επαναχρησιμοποίησης χώρων, ύστερα από εργασίες διαχείρισης υλικών αμιάντου.
- Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 212/2006, ΥΑ 4229/395/2013)