Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την ύπαρξη υλικών αμιάντου σε εργασιακούς χώρους


Η ΠΛΙΝΙΟΣ μέσω εξειδικευμένων μοντέλων ελέγχου και επιθεώρησης έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τον επαγγελματικό κίνδυνο από την ύπαρξη υλικών αμιάντου σε παντός είδους εργασιακούς χώρους σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. Το σύστημα εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζεται βασίζεται σε μια συνδυασμένη εκτίμηση της κατάστασης των υλικών αμιάντου και της θέσης τους στο χώρο. Αποτελεί το πλέον καθοριστικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων διαχείρισης του προβλήματος του αμιάντου σχετικά με τη διαδικασία αποκατάστασης και την προτεραιότητα αυτής.