ΑΜΙΑΝΤΟΣ, ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΑΣ


 

Επιθεώρηση χώρων, δειγματοληψία με σκοπό την αναγνώριση και χαρτογράφηση των υλικών αμιάντου, ανάλυση δειγμάτων αέρα για τον έλεγχο της καθαρότητας των χώρων καθώς και του επιπέδου ρύπανσης κατά τη διάρκεια των εργασιών με αμίαντο.

Επιπλέον, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αμιάντου, σύνταξη προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, διαχείριση έργων αμιάντου καθώς και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον αμίαντο.

Διαβάστε Αναλυτικά