ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΛΙΝΙΟΣ έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, την υψηλή τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας καθοδηγήσει ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να οδηγηθείτε σε ένα ασφαλές και επιτυχές επενδυτικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αφορά τη συγχώνευση ή απόκτηση μιας επιχείρησης, την εμπορική ή βιομηχανική ανάπτυξη, την πώληση ή αγορά μιας εγκατάστασης ή έκτασης, την οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη μιας επιχείρησης κ.α.

Πολυάριθμοι πελάτες με διαφορετικούς επενδυτικούς και επιχειρησιακούς στόχους έχουν ανάγκη από υπηρεσίες αποτίμησης περιβαλλοντικής ευθύνης, συμπεριλαμβανόμενων δραστηριοτήτων όπως:

- Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών

- Απόκτηση ή αποστέρηση αδειών για κατασκευαστικές - κατεδαφιστικές εργασίες
- Εμπορική ή βιομηχανική ανάπτυξη ακίνητων περιουσιών
- Πώληση ή αγορά εγκαταστάσεων ή εκτάσεων
- Δανειοδότηση και χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών ιδιοκτησιών – δραστηριοτήτων
- Διαδικασίες πτώχευσης και χρεοκοπίας
- Εξυγίανση, αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση ιδιοκτησίας

 
Η ΠΛΙΝΙΟΣ αναλαμβάνει τη διερεύνηση κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εδαφών για τον εντοπισμό επικίνδυνων υλικών και ουσιών (αμίαντος, μόλυβδος, ραδόνιο, βαρέα μέταλλα, PCB’s κ.λπ.), εκτίμηση κινδύνου και νομικών ευθυνών. Ολοκληρωμένες μελέτες αποκατάστασης και ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων υλικών που εντοπίζονται καθώς και μελέτες εκτίμησης κόστους. Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης και διενέργεια μετρήσεων για την επιβεβαίωση της πλήρους εξυγίανσης του χώρου.
 
 
 
 
Οι υπηρεσίες αποτίμησης περιβαλλοντικής ευθύνης που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

- Διερεύνηση κτιρίων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό επικίνδυνων υλικών και ουσιών (αμίαντος, μόλυβδος, ραδόνιο, βαρέα μέταλλα, PCB’s κλπ) - Inventory of Hazardous Materials
- Διερεύνηση εδάφους, υπεδάφους και υπόγειων νερών
- Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις (αέρας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, έδαφος, νερό, απόβλητα)
- Περιβαλλοντική εκτίμηση περιοχών
- Μελέτη χαρακτηρισμού περιοχών
- Έλεγχος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης αδειών με τα περιβαλλοντικά κριτήρια της εκάστοτε περιοχής
- Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των όρων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας
- Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, εκτίμηση κινδύνου, νομικές ευθύνες
- Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου
- Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων υλικών
- Εκτίμηση κόστους, υπολογισμός δαπανών αποκατάστασης και εξυγίανσης χώρων
- Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης, διενέργεια μετρήσεων για την επιβεβαίωση της πλήρους εξυγίανσης