ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣΟι υπηρεσίες περιβαλλοντικής διερεύνησης εδάφους καλύπτουν τις σύγχρονες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τις χρήσεις γης και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι διάφορες εκτάσεις σε συνάρτηση με τις μελλοντικές επενδύσεις σε αυτές.

Η ΠΛΙΝΙΟΣ έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, την υψηλή τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να διερευνήσει και να αξιολογήσει την υφιστάμενη -από περιβαλλοντικής πλευράς- κατάσταση των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους, και να σας καθοδηγήσει αφενός μεν για τη βέλτιστη (οικονομικά, τεχνικά, χρονικά και νομικά) επιλογή μεθόδου εξυγίανσης των ρυπασμένων εκτάσεων σας, αφετέρου δε για την αποφυγή πιθανών κίνδυνων και την επιλογή ενός ασφαλούς και επιτυχούς επενδυτικού σχεδίου.

Το σχέδιο αυτό μπορεί να αφορά τη πώληση ή αγορά εκτάσεων γης (κτηματομεσιτικές δραστηριότητες - real estate) και επένδυση σε αυτές με τη δημιουργία (βιομηχανικών, εμπορικών, οικιστικών) εγκαταστάσεων, την δανειοδότηση τέτοιων επενδύσεων (τραπεζικές δραστηριότητες) ή ακόμα και την εξυγίανση ρυπασμένων (εν γνώσει των επενδυτών) εκτάσεων με σκοπό την αλλαγή της χρήσης γης, την αποκατάστασή τους κ.α.

 

 

 Οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής διερεύνησης εδάφους που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 

- Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης -από περιβαλλοντικής πλευράς- κατάστασης των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους
- Προσδιορισμός πιθανών ενεργών ή ανενεργών εστιών ρύπανσης.
- Εκτίμηση του υφιστάμενου περιβαλλοντικού κινδύνου μετά από την αξιολόγηση της κατάστασης του υπεδάφους και του περιβάλλοντος χώρου
- Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις
- Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για τη λήψη ενδεχόμενων μέτρων που θα αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους
- Εκτίμηση περιβαλλοντικών και νομικών ευθυνών
- Εκτίμηση κόστους, υπολογισμός δαπανών αποκατάστασης και εξυγίανσης των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους
- Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης, διενέργεια μετρήσεων για την επιβεβαίωση της πλήρους αποκατάστασης και εξυγίανσης