ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
Οι σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό οδηγιών και κανονισμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλές στον τομέα του περιβάλλοντος.
 

Η ΠΛΙΝΙΟΣ έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, την υψηλή τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να διερευνήσει και να αξιολογήσει -από περιβαλλοντικής πλευράς- την κατάσταση κάθε είδους ναυτιλιακής εγκατάστασης (πλοία, ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων), να ελέγξει και να προσδιορίσει αν οι περιβαλλοντικές παράμετροι (επικίνδυνα και τοξικά υλικά και ρύποι) μιας εγκατάστασης συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς και διεθνής κανονισμούς, και να σας καθοδηγήσει για τη βέλτιστη (οικονομικά, τεχνικά, χρονικά και νομικά) επιλογή μεθόδου εξυγίανσης των ρυπασμένων εγκαταστάσεων σας.

Οι σωστές και εξειδικευμένες συμβουλές που σας παρέχουμε, σας διασφαλίζουν ότι λαμβάνετε τις βέλτιστες αποφάσεις τόσο για την επιχείρηση σας όσο και για το περιβάλλον.

 

Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε ναυπηγικές - επισκευαστικές εγκαταστάσεις που παρέχουμε περιλαμβάνουν: 

 

- Επιθεωρήσεις πλοίων για τον εντοπισμό και την καταγραφή επικίνδυνων υλικών και ρύπων (αμίαντος, μόλυβδος, ακτινοβολίες, LSA scale, βαρέα μέταλλα, TBT’s, PCT’s, PBB’s, PCB’s, κ.α.)

- Inventory of Hazardous Materials (IHM) σύμφωνα με τον κανονισμό IMO Resolution MEPC. 197 (62)
-
Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις
- Επίβλεψη αποκατάστασης, μετρήσεις, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας
- Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια διάλυσης πλοίων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια

επισκευαστικών εργασιών